Νέα του VERM
© 2021    Α&Η ΜΩΚΟΣ Ο.Ε
Λογισμικό
Τοπογραφίας & Φωτογραμμετρίας
VERM
    Η έκδοση 5.2 του VERM περιλαμβάνει:

   Nέες δυνατότητες στο σχεδιαστικό περιβάλλον (CAD-Utilities)
Επιλεκτικές διορθώσεις στοιχείων ψηφιοποίησης, με την εφαρμογή
   διαφόρων κριτηρίων. Αλλαγή τύπου γραμμής, πάχους, χρώματος, επιπέδου,
   σε γραμμές, πολυγωνικές, κυκλικά τόξα, κείμενα και σύμβολα.
Επιλεκτική διαγραφή στοιχείων ψηφιοποίησης, με την εφαρμογή διαφόρων
   κριτηρίων. Διαγραφή γραμμών, πολυγωνικών, κυκλικών τόξων, κειμένων
   και συμβόλων. Επιλογή της διαγραφής και των σημείων που υλοποιούν τις
   γραμμές, πολυγωνικές και τα κυκλικά τόξα.
Επιλεκτική αλλαγή τύπου ή διαγραφή πολυγώνων.
Οι διορθώσεις ή η διαγραφή των στοιχείων ψηφιοποίησης, μπορεί να γίνει σε
   τμήμα ή στο σύνολο της μελέτης.
Μεμονωμένη τομή μεταξύ γραμμής και πολυγωνικής ή μεταξύ πολυγωνικών
   καθώς και συνολικός υπολογισμός τομών, μεταξύ γραμμών, πολυγωνικών ή
   γραμμών με πολυγωνικές. 

Tην προδιαγραφή (ν. 4409/2016, ΦΕΚ 2216/2018, ΦΕΚ 3017/2018) για την
   ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων με τα απαιτούμενα
   επίπεδα, κείμενα, πολυγωνικές και πολύγωνα.
Αυτόματη παραγωγή των ψηφιακών αρχείων (.pdf, .dxf) για το
   τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα εγγραπτέων πράξεων και το
   διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών.
Τοπολογικούς ελέγχους (γεωμετρία) και έλεγχος πληρότητας της
   απαιτούμενης πληροφορίας του ψηφιακού αρχείου.